Rodo

Załącznik nr 10 do wskazówek

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Państwu informacje dotyczące danych osobowych.

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowe Bluu Textile Service Wioleta Kuraś z siedzibą w Nowym Targu, ul. Ceramiczna 10, 34-400 Nowy Targ, NIP: 7352594143, REGON: 122721185

Pana/Pani dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Pana/Pani. Natomiast w przypadku jeżeli Pan/Pani nie nawiązywał/a z nami kontaktu, dane pozyskaliśmy z legalnych rejestrów (CEIDG, KRS) lub Pana/Pani strony internetowej. Są to w takim wypadku takie dane jak: nazwa firmy lub spółki, adres, nr telefonu, adres e-mail, o ile zostały udostępnione.

1) Cel i podstawa przetwarzania

 1. W przypadku chęci zawarcia lub zawarcia umowy Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

 • W przypadku kontaktu w celu zawarcia umowy, Pana/Pani dane przetwarzamy w celu podjęcia na Pana/Pani żądanie działań przed zawarciem umowy, np. prowadzenia negocjacji lub przedstawienie oferty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • W przypadku zawarcia z Panem/Panią umowy, dane niezbędne do jej zawarcia i wykonania przetwarzamy w celu jej zawarcia i wykonania (m.in. kontaktu w związku z jej wykonywaniem, potwierdzeniem płatności) i na jej podstawie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze m.in. obowiązków podatkowych, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, RODO, wystawiania faktur VAT, rozpatrywania reklamacji, spełnienia obowiązku informacyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Ponadto Twoje dane osobowe będę przetwarzane:

 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest archiwizacja dokumentacji,

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),którym jest wówczas ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami,

 • w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

 1. Informacje handlowe

Jeżeli wyraził Pan/Pani na to zgodę Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów i usług, promocji oraz ofert na podstawie Pana/Pani zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktu przez Pana/Panią drogą telefoniczną, w sprawach, które nie są związane z wykonywania umowy, dane osobowe przekazane przez Pana/Panią są przetwarzane w celu obsługi żądania lub zgłoszonego zapytania. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na obsłudze żądań i zapytań w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Pana/Pani dane osobowe są również przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),którym jest wówczas ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

 1. Prowadzenie korespondencji tradycyjnej oraz za pośrednictwem e-mail

W przypadku kierowania przez Pana/Panią do Administratora korespondencji e-mail bądź tradycyjnej, która nie jest związana z wykonywaniem umowy, dane osobowe w niej zawarte są przetwarzane w celu obsługi żądania lub zgłoszonego w korespondencji zapytania. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu korespondencji oraz obsługi żądań i zapytań w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Pana/Pani dane osobowe są również przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),którym jest wówczas ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

 1. Kontakt pracowników kontrahenta lub Klienta

W przypadku, kiedy kontaktuje się Pan/Pani z nami telefonicznie lub mailowo w związku z zawartą z Pana/Pani pracodawcą umową lub czynnościami podejmowanymi na jego żądanie przed zawarciem umowy- uzyskane w ten sposób dane przetwarzamy w celu wykonania zawartej umowy oraz podjęcia czynności na jego żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu dochodzenia, obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli kontaktuje się Pan/Pani z nami w innej sprawie niż zawarta umowa, Pana/Pani dane przetwarzamy w celu odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązania sprawy, z którą się do nas Pan/Pan zwraca oraz w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązanie sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz dochodzenie i obrona przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

f) Wizyta w siedzibie Bluu Textile Service Wioleta Kuraś (ul. Ceramiczna 10, Nowy Targ)

W przypadku wizyty w siedzibie Administratora przetwarzamy Twoje dane osobowe za pośrednictwem monitoringu oraz księgi wejść i wyjść.

Monitoring

Stosowanie Monitoringu w celu przestrzegania porządku, ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wykrywania przestępstw na terenie siedziby Administratora, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie mienia, zapewnieniu bezpieczeństwa, wykrywaniu przestępstw ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe utrwalone za pośrednictwem monitoringu będą przechowywane przez okres do 14 dni, chyba że jego wydłużenie nastąpi na podstawie stosownych przepisów prawa lub w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich.

Ewidencja wejść i wyjść

Dane pochodzące z ewidencji wejść i wyjść są przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa, a także w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ochronie mienia, zapewnieniu bezpieczeństwa oraz dochodzeniu i obronie przed roszczeniami. Dane te będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

2) informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy, podanie przez Pana/Pani danych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Ich podanie ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych następuje na podstawie zgłoszenia przez Pana/Panią żądania podjęcia przez nas działań przed zawarciem umowy, podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonania wnioskowanych przez Pana/Panią działań.

Możemy również żądać podania przez Pana/Pani danych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. Wówczas podanie danych jest obowiązkowe.

W przypadku, kiedy kontaktujesz się z nami w celu zadanie pytania lub wskazania sprawy do rozwiązania podanie przez Pana/Pani danych umożliwiających kontakt zwrotny jest dobrowolne, jednak konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub rozwiązania przedstawionej sprawy.

Podanie danych niezbędnych do wysłania informacji handlowych dotyczących produktów i usług, promocji oraz ofert jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania takich informacji. Ich niepodanie uniemożliwia przesłanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług, promocji oraz ofert.

Wchodząc na teren obiektu znajdującego się przy ul. Ceramiczna 10 w Nowym Targu, na którym znajduje się siedziba Administratora Twój wizerunek, sposób zachowania, ewentualnie numer rejestracyjny samochodu zostanie zarejestrowany przez monitoring. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wejścia na teren obiektu.

Ponadto podanie danych takich jak imię, nazwisko, nr dowodu osobistego jest dobrowolne, jednak niezbędne do wejścia na teren siedziby Administratora.

3) Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np.: firmom prawniczym, informatycznym, zapewniającym dostęp do poczty mailowej, operatorom pocztowym, w przypadku monitoringu i księgi wejść i wyjść – firmie ochroniarskiej, Administratorowi budynku siedziby Administratora. Administrator udostępni również Pana/Pani dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.

4) Przekazywanie danych do Państwa Trzecich

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5) Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane:

 1. Pozyskane na podstawie Pana/Pani żądania do podjęcia przez Administratora działań przed zawarciem umowy przetwarzamy przez czas niezbędny do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie,

 2. pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy przetwarzamy aż do czasu jej wykonania,

 3. przetwarzane w celu realizacji prawnego obowiązku- aż do czasu jego wykonania,

 4. przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora- do czasu jego wypełnienia lub zgłoszenia przez Pana/Pani skutecznego sprzeciwu.

 5. Przetwarzane na podstawie Twojej zgody- aż do czasu jej wycofania.

Powyższe okresy przetwarzania mogą zostać przedłużone maksymalnie o czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte.

6) Pana/Pani prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

 3. prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

 1. ograniczenia przetwarzania danych

Może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pana/Pani temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pan/Pani, żebyśmy je usunęli, bo są Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pan/Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinien Pan/Pani wtedy wskazać nam Pana/Pani szczególną sytuację, która Pana/Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do przenoszenia danych:

Ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które nam Pan/Pani dostarczył na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody. Może Pan/Pani też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź e-mail z wykorzystaniem następujących danych:

Przedsiębiorstwo Usługowe Bluu Textile Service Wioleta Kuraś z siedzibą w Nowym Targu, ul. Ceramiczna 10, 34-400 Nowy Targ

e-mail: info@24bts.com .

(od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

7) Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany

Informuję, iż nie będziemy podejmować wobec Pana/Pani decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będziesz podlegał profilowaniu.